7. Sınıf Teknoloji Tasarım, Teknoloji ve Tasarım 7. Sınıf İşlenişi, 7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Konuları

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programının sınıf düzeyi, öğrenme alanları, ünite başlıkları, kazanım sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Hayatımızı kolaylaştıran birçok yenilik, bilimsel araştırmalarla geliştirilen teknolojilerin tasarım yolu ile ürün hâline gelmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Teknoloji ve Tasarım Dersi, bilimsel araştırma, teknoloji ve tasarım arasındaki ilişkileri açıklamayı ve bu konuda farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nı başarılı olarak tamamlayan tüm öğrencilerin teknoloji ve tasarım okuryazarı bireyler olarak yetişmesi vizyon olarak benimsenmiştir.


Teknoloji ve Tasarım 7. Sınıf Ünitelerinin İşlenişi
Teknoloji ve Tasarımın Temelleri (Öğrenme Alanı)
Teknoloji ve Tasarım Öğreniyorum:Bu ünitede öğrencilerin teknoloji ve tasarım kavramlarını ve bu kavramlar arasındaki ilişkiyi öğrenmeleri, ayrıca günlük hayatta karşılaştıkları sorunların çözümlerinde öğrendiklerini kullanmaları amaçlanmıştır.
Buluş, icat, keşif, bilim, teknik, teknoloji, endüstri ve endüstri 4.0 kavramları üzerinde durulur. Teknoloji ve tasarım ikilisinin hayatın günlük akışına yaptığı pozitif katkıların yanında negatif etkilerinin de var olduğu vurgulanır. Günlük hayatta karşılaştığı problemlerin çözümünde teknoloji ve tasarımın önemi üzerinde durulur.
Temel Tasarım: Bu ünitede; öğrencilerin sanat/tasarım elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanarak oluşturdukları fikirlerini
taslak, teknik çizim, maket vb. ile ifade edebilmesi amaçlanmıştır.
Çizgi, renk, doku, mekân, biçim/formun elemanlarının bir fikri ifade ederken nasıl kullanılabileceği örnekler üzerinden gösterilir.Tasarım ilkelerini oluşturan denge, ritim, vurgu, hareket, birlik, çeşitlilik, oran-orantı kavramları verilir. Geri dönüşüm konusuna vurgu yapılarak atık malzemelerden ürün oluşturulmasına ve duyarlılık değerine yer verilir.
(Ürün Yapılacak)

 

Tasarım Süreci ve Tanıtım (Öğrenme Alanı)
Tasarım Odaklı Süreç: Bu ünitede tasarım süreci ve tanıtımın, problem tanımlama, araştırma, planlama, oluşturma ve değerlendirme basamaklarından oluştuğunun ve bu sürecin hem bireysel hem de iş birliği yapılarak uygulanabileceğinin öğrenilmesi amaçlanır.
Günlük hayatta karşılaşılan bir sorun veya ihtiyacı “tasarım problemi” şeklinde ifade eder.
Taslak, model, maket ve prototip kavramlarını örnekleyerek açıklar.
Tasarımını kullanıcıya ulaştırmak üzere tanıtım ve pazarlama imkânlarını değerlendirir.

Bilgisayar Destekli Tasarım
Bu ünitede öğrencilerin bilgisayar destekli tasarım bilgisini ve süreçlerini öğrenmeleri amaçlanmıştır.
Gerçek hayatta karşılaşılan probleme ilişkin düşünülen çözüm önerisi kâğıt üzerinde iki boyutlu olarak gösterilir.
Çoklu ortam yazılımları ile sesli ve hareketli sunular hazırlayarak sınıf ortamında üzerinde düşündüğü "tasarım problemini" sunumunu yapar.

Yapılı Çevre ve Ürün (Öğrenme Alanı)
Mimari Tasarım: Öğrencilerin, mimari tasarım eyleminin barınma ihtiyacıyla başlayan mekân yaratma süreci olduğunu öğrenmesi ve çevresindeki farklı işlevsel yapılar konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanır.
Kırsal ve kentsel mimari örnekler üzerinde durulur. Farklı coğrafi şartlardaki hayat biçimleri ile kullanılan mimari tasarımlar için Safranbolu evleri, Kapadokya evleri, Beypazarı evleri, Harran evleri, Eğin mimarisi, iglular, pagodalar gibi yapılar üzerinde durulur.
Yaşamak istediği konutu farklı coğrafi alan ve şartlara uygun olarak tasarlar. (Ürün Yapılacak)


İHTİYAÇLAR VE YENİLİKÇİLİK
1. Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım
Bu ünitede öğrencilerin; su, rüzgâr ve güneş gibi doğal kaynakları kullanarak temiz ve sürdürülebilir enerji elde etme teknolojilerini öğrenmeleri ve bir ürün tasarlamaları amaçlanmaktadır.
2. Engelsiz Hayat Teknolojileri
Bu ünitede öğrencilerin özel gereksinimli bireylere yaşama kolaylığı sağlayan teknolojiler hakkında bilgilendirilmesi ve bu konuda öğrencilerde farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu ünitede örneğin yardımseverlik ve sorumluluk gibi değerler üzerinde durulur.
TASARIM VE TEKNOLOJİK ÇÖZÜM
1. Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
Bu ünitede öğrencilerin kendi belirleyeceği bir konuda özgün bir ürün veya eser tasarlamaları ve bu eseri sergilemeleri amaçlanmaktadır.
2. Bunu Ben Yaptım
Bu ünitede öğrencilerin ders içinde yaptıkları bütün ürünleri veya seçtikleri ürünleri, öğretim yılı sonunda okul yönetimi, ders öğretmenleri ve velilerin de katılımlarıyla “Bunu Ben Yaptım” etkinliğinde görsel, sözel ve çoklu ortam sunularıyla birlikte sergilemeleri hedeflenmektedir. Öğrenciler sunumlarında ürünlerini sözel olarak anlatabilecekleri gibi tanıtım kartı, afiş, el broşürü gibi materyaller hazırlayarak da sergilerler.
7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Üniteler ve Zaman Dağılımı
7. sınıf seviyesinde öğrencilerden teknoloji ve tasarımı öğreniyorum, temel tasarım, bilgisayar destekli tasarım, döngüsel tasarım süreci, mimarî tasarım, ürün geliştirme, enerjinin dönüşümü ve tasarımı, engelsiz yaşam teknolojileri, özgün eserimi tasarlıyorum ve bunu ben yaptım ünitelerinde yukarıda sözü edilen bilgi, psikomotor beceriler ve duyuş alanlarında da bilgi ve beceri sahibi olmaları ve bunları tasarım uygulamalarında kullanabilmeleri beklenmektedir.

Teknoloji ve Tasarım Dersi 8. Sınıf Konuları ve İşlenişi

Teknoloji ve Tasarım Zümreleri için tıklayınız....   Teknoloji ve Tasarım Dersi Tüm Formları görmek için tıklayınız...  Yazılı Sınav Örnekleri