Teknoloji ve Tasarım Yeni Müfredat Değerlendirme Raporu

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ İMKB ORTAOKULU
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI DEĞERLENDİRME GÖRÜŞ RAPORU

Gelişen ve sürekli yenilenen dünyamızla beraber öğrenciler çok erken yaşlarda teknoloji ile tanışmaktadır. Gelişmiş ülkelerin eğitim sistemine bakıldığında teknoloji eğitimine çok erken yaşlarda başlanıldığı kaynaklardan görülebilmektedir.
1999 yılında Avrupa birliği tarafından yayımlanan Bolonya deklarasyonu Avrupa’daki eğitim sistemi içinde teknolojik gelişimin eğitim sürecinde bulunması gerektiğini belirtilmiştir. Bu nedenle eğitim politikalarında yoğun bir teknoloji eğitim programının tasarlanması ihtiyacı gündeme gelmiştir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde zorunlu eğitimin süresi 12 yıldır. Teknoloji eğitimi bu sürecin tamamını kapsar. İlköğretim düzeyinde verilen teknoloji eğitiminde, öğrencilerin yaşamlarındaki teknolojiyi fark etmeleri, problem çözme becerisi kazanmaları ve basit uygulamalar yapabilmeleri amaçlanmaktadır.
Fransa’da teknoloji eğitimi ilkokulda sınıf öğretmeni tarafından ortaokulda ise branş öğretmeni tarafından verilen zorunlu bir derstir. Teknoloji öğretmenleri milli politikalarının önceliğine göre yetiştirilmektedirler.
İsveç’te teknoloji eğitimi; 1994‘te yayımlanan ulusal programa göre düzenlenmiştir. Öğrencilerin teknikleri, üretimde teknolojinin önemini, toplumu, fiziksel ortamı ve hayat şartlarını anlamaları amaçlamıştır. Ayrıca teknoloji tarihinin önemi de programda yer almaktadır.
Türkiye’de ise teknoloji ve tasarım dersi 2005-2006 Eğitim öğretim yılında programa alınmıştır. İlköğretim 6-7 ve 8. Sınıflarda zorunlu olarak okutulmasına karar verilmiş 2013 yılında ise ders 6. Sınıf programından kaldırılmış 7 ve 8. Sınıflarda zorunlu olarak bulunmaya devam etmiştir.
Teknolojinin bu kadar hızla geliştiği dünyamızda Teknoloji ve Tasarım eğitimi açısından 7. Sınıf geç kalınmış bir kademedir. Dersin 5. Sınıftan itibaren her kademede görülmesi hatta ilkokulda bir temelinin atılması yerinde olabilir.

 

1: KAZANIMLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLER
Son taslakta bir önceki taslağa göre kazanım sayılarının azaltılarak programın hafifletilmiş öğrenciler kazanımlar arasında boğulmaktan kurtulmuştur. Bu durumun; özellikle sınav kaygısı yaşayan 8. Sınıf öğrencileri için 2 ders saati ile 42 kazanım işlenmesinin; öğrencilerin daha iyi konsantre olmalarını sağlayıp daha verimli çalışmaları yönünde olumlu olduğunu düşünüyoruz.
Genel anlamda kazanımlarımızın içine Avrupa'daki örnek programlar incelendiğinde Teknolojik İş Sağlığı ve Güvenliği, Medya Okuryazarlığı, Sanat tarihi, Deneyler-Uygulamalar, Tabiat ve Doğa İncelemeleri, Yerli Üretimin Önemi, Organik Tarım, ARGE, Eğitici Oyun-Etkinlik Tasarlama gibi alanlar dersimizin içine entegre edilip programın daha çok ilgi çekmesini ve daha işlevsel olmasını sağlayacaktır.
3B çizimlere yönelik kazanımların uygulanabilmesi açısından okul yönetimi tarafından her okulda mutlaka bir alanın dersimiz için işlik/ atölye olarak tasarlanması gerekir. Bu atölyede 3B çizim yapılabilmesi ve araştırmalarımız için mutlaka bilgisayarlar bulunmalı ve bilişim sınıfı ortak kullanıma açılmalıdır, genel anlamda gerekli olan araç ve gereçler, temel yapı malzemeleri işlikte mutlaka yer almalı ve öğrencinin zihninde canlandırdığı çoğu şeyi somutlaştırabileceği imkanları öğrenciye sunmamız gerekmektedir.
2: ÖĞRETİM PROGRAMI FELSEFESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLER
Taslak program eski programa göre daha somut, ölçülebilirliği belirlenmiş ve öğrencinin potansiyelini bilgisayar destekli çizimlerle ortaya koyabileceği bir havaya bürünmüştür. Günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olan teknoloji, tasarım, bilim, bilişim gibi alanların yaparak ve yaşayarak öğrenilesi konusunda dersimizin gerekliliği tartışılmazdır.
3: PROGRAMIN GENEL AMAÇLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLER
Programımızın genel amaçları esas olarak taslak programda tam olarak açıklanmıştır. Teknoloji ve tasarım dersimizin sahip olduğu genel amaçlar aslında tüm eğitim ve öğretim kademelerindeki öğrencilere kazandırılması gereken amaçlardır. Bu yüzden dersimizin daha çok öğrenciye ulaşması amacıyla ilköğretim kademesinden başlayarak 5,6,7, ve 8. sınıflarda en az ikişer ders saati olacak şekilde uygulanması gerekmektedir.
4: PROGRAMIN UYGULAMA ESASLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLER
Programın amaçlarına ulaşabilmesi, kazanımların bireyselleştirilebilmesi, öğretmenin süreçte daha verimli rehberlik yapabilmesi ve öğrenci tarafından içselleştirilebilmesi açısından sınıftaki öğrenci sayısı çok önemlidir. Uygulama esaslarında açıklandığı gibi 25 kişiyi aşan sınıfların ikiye bölünmesi maddesi güncellenmeli ve yukarıdaki amaçlara ulaşılabilmesi için 15-20 kişilik Avrupa standartlarında sınıflar oluşturulmalıdır.
5:ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLER
Taslak programda belirtildiği gibi dersimizde süreç değerlendirme önemli ve en doğru olan yöntemdir. Bunun yanı sıra öğrencilerin süreç içerisinde elde edeceği ürünler ( tasarımlar, çizimler) ödüllendirilmelidir. Sene sonunda okullarda sergi açılması zorunlu olmalı öğrenciler kendi ürünlerinin sunumunu yapabilmelidirler. Sergiler okullardan başlayıp ilçeler, iller ve ülke geneline yayılmalı ve süreç içinde başarılı olan öğrenciler ortaöğretime yerleşme sınavlarında liselerde ek kontenjanlar almalılardır.
EK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
1: Programın genel amaçlarına ulaşması adına tüm teknoloji ve tasarım öğretmenlerinin yeterliliklerinin belirlenmesi ve gerekli eğitimleri alması gerekmektedir.
2: Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının açılması sağlanmalıdır.
3: Kılavuz kitabımız öğrencileri motive edici kişisel gelişim yazıları, beyin fırtınasını başlatabilecek sorular ve kavramlar, Eğitici ve Öğretici Oyunlar, Basit deneyler bulunmalıdır.
4: Dersin saatleri belirlenmeli ve tüm ilkokul 4. sınıf ve ortaokul kademesinde uygulanmalıdır. (5,6,7, ve 8. sınıflarda 2'şer saat)
5.ve 6 SINIFLARA da teknoloji ve tasarım dersinin konulmasıyla mümkün olabilir. İçeriğin bir kısmının bu sınıflara aktarılması gerekmektedir. Hayal gücü ve yaratıcılık alt yaş gruplarına indikçe daha da artmaktadır. Öğrencilerin yaratıcılığının programlı bir şekilde desteklenmesi teknoloji ve tasarım dersiyle mümkündür. Bu sebeple dersimizin 5. ve 6. sınıflarda da okutulması ülkemizin ihtiyacı olan hayal gücü ve yaratıcılığı gelişmiş, tüketime değil üretime endeksli, yenilikçi, ekonomik ve toplumsal başarıları elde edebilecek bireylerin yetişmesine katkı sağlayacaktır. Hatta üreten bir ülke olmak istiyorsak teknoloji ve tasarım dersi eğitim öğretimin her basamağında olmalı liselerde de bu ders okutulmalıdır.
5: STEM çalışma ve yürütme komisyonlarının kurulması ve komisyonda öğrenci, öğretmen ve veli işbirliğinin sağlanması gerekmektedir.
Bütünleşik STEM eğitimi için 5-6-7-8. Sınıflarda Fen Bilimleri-Matematik-Bilişim Teknolojileri-Teknoloji ve Tasarım Dersi eş güdümlü olarak ortak çalışma komisyonlarınca hazırlanarak yürütülmelidir.
6: EBA içeriğinde dersimizin gereken yeri bulamadığı ve öğrencilerimizin ufkunun açılması adına EBA'ya profesyonel içerikler eklenmelidir. Teknoloji ve Tasarım dersinde kullanılan öğretim materyalleri (belgesel, video, poster, resim, tıpkı, basım gibi) temel insan hak ve özgürlüklerini dikkate alan ve her türlü ayrımcılığı reddeden, eğitim ve öğretim programının amaçladığı kazanımları kapsayan, öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun ve öğrenmeyi destekleyecek nitelikte olmalıdır.
Bu ders için profesyoneller tarafından yüksek kalitede videolar hazırlanıp öğretmenlerin kullanımına sunulmalıdır. Adında teknoloji ve tasarım kelimeleri olan bir dersin kaliteli yapımlarla desteklenmesi çok önemlidir.
7: Kitap, kılavuz vb yardımcı kaynakların önemi ve yazım sürecinde sahadaki öğretmen katılımının sağlanması, uzman eğitimcilerin kitabın hazırlanması yerinde olacaktır.
8: Ulusal ve uluslararası çalışmalarda başarı gösteren öğrencilerin öğretmenlerinin de ödüllendirilmesi
9: 6. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi müfredatına alınan ürün tasarımı, ürün pazarlama gibi konular teknoloji ve tasarım dersi müfredatında yıllardır var olan konular ve kazanımlardır. Bu konuların zaten müfredatı yeterince yoğun olan fen ve teknoloji dersi içerisinde değil de 5 ve 6. Sınıflara teknoloji ve tasarım dersi koyularak işlenmesi hem zaman hem de kazanımların tam olarak verilebilmesi açısından daha verimli olabilir.
10: Programın esaslarına göre sınıf mevcudu 25’i geçen sınıflar iki ayrı gruba bölünebilmektedir. Bu sayının 20’nin üzerindeki sınıflar olarak düzenlenmesi hem öğrencilerin rahat bir çalışma ortamına sahip olması, birebir eğitim açısından hem de öğretmenlerin norm kadro sorunun çözümü açısından yerinde olabilir.
11:Öğrenci yetiştirme ve destekleme kursları arasına teknoloji ve tasarım dersi de alınmalıdır. Eğer öğrenci bu dersten kurs almak istiyorsa alabilmelidir. Sene başında son anda iptal edilen teknoloji ve tasarım dersi kursu nedeniyle birçok öğrenci mağdur olmuştur.
12: FATİH gibi kaliteyi yükselten projeye ek olarak her okula 3B yazıcı sağlanmalıdır. Bu şekilde öğrenciler bilgisayarda tasarladıkları nesneleri gerçeğe dönüştürerek üretmenin mutluluğunu yaşayacak ve hayatına büyük bir heyecan katacaktır. Çağımızın en önemli gelişmelerinden biri olan 3B yazıcı öğrencilerin hayatına geç kalınmadan hemen girmelidir.

Yahya KARAKURT / Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Not: Bu program değerlendirme raporu internetteki değerlendirme raporlarından esinlenerek yapılmıştır. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkürler.

 Reklamlar

 

Okuma Nedir?

Kitap Okumanın Faydaları

Yavaş Okuma Nedenleri

Nedir Bu Hedefsizlik?

Düşünmeyi Bilmiyoruz!

Problem Çözme

Okulda Başarı Taktikleri

Haydi İnovasyon Yapalım!

Kişisel Başarının Anahtarı

Nasıl Bilim Adamı Olunur?

Beyin Geliştirmek İçin Öneriler

Sınav Kaygısı

Verimli Ders Çalışma İçin 10 Kural

Ders Çalışma Ortamı Nasıl olmalı?

Yanlış Çalışma Davranışları

Sınıfta Etkili Ders Dinleme

Not Tutmanın Faydaları

18 Adımda Test Çözme Becerisi

            

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt