Teknoloji ve Tasarım Öğrenme Alanları ve Üniteleri

Teknoloji ve Tasarım Dersinin Yapısı
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programında öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımının sağlandığı; öğrenme etkinliği sürecinin sonunda bir ürün veya performans ortaya koyduğu; öğretmen rehberliğinde araştırma, sorgulama, problem çözme, karar verme ve uygulama süreçlerini içeren etkinliklerle öğrendiği; proje tabanlı, araştırma ve sorgulamaya dayalı bir öğrenme öğretme yaklaşımı benimsenmiştir.
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı öğrenme alanı yaklaşımına göre oluşturulmuştur.
Bu öğrenme alanları “Teknoloji ve Tasarımın Temelleri”, “Tasarım Süreci ve Tanıtım”, “Yapılı Çevre ve Ürün”, “İhtiyaçlar ve Yenilikçilik” ile “Tasarım ve Teknolojik Çözüm” olarak belirlenmiştir. Programın öğrenme alanları ve üniteler bir hiyerarşi izlenerek yapılandırılmıştır. Öğretim Programı içinde yer alan kazanımlar öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özellikleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

 

Öğretim Programı’nda öğrenme alanları teknoloji ve tasarım kavramlarını, ilkelerini, oluşturma basamaklarını, hayat içindeki yerini ve diğer alanlarla ilişkisini de kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Yedinci ve sekizinci sınıflarda öğrenme alanları aynı olmasına rağmen sınıf düzeyine göre üniteler ve kazanımlar değişmektedir. Hem yedinci sınıfta hem de sekizinci sınıfta yer alan kazanımlar sarmal, birbirini tamamlayacak şekilde hazırlanmıştır.
Öğretim Programı’nda, yedinci sınıfı tamamlayan öğrencilerin teknoloji ve tasarımın temellerini öğrenmeleri ve çevrelerindeki teknoloji ve tasarım ürünlerini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmeleri hedeflenmektedir.
Sekizinci sınıfı tamamlayan öğrencilerin ise teknoloji ve tasarımla ilgili daha kapsamlı öğrenmeler gerçekleştirerek günlük hayatta karşılaştıkları problemlere yaratıcı çözümler üretmeleri beklenmektedir. Örneğin yedinci sınıfta
“Bilgisayar Destekli Tasarım” ünitesinde iki boyutlu tasarım uygulamaları hazırlanması planlanmışken sekizinci sınıfta aynı ünitede, üç boyutlu tasarım uygulamalarının yapılması planlanmıştır. Her iki sınıf düzeyinde de Öğretim Programı hazırlanırken basitten karmaşığa öğretim ilkesi benimsenmiştir.


Teknoloji Tasarım Dersi 7. Sınıf Konuları İşlenişi  / Teknoloji Tasarım Dersi 8. Sınıf Konuları İşlenişi / Teknoloji Tasarım Dersinin Amaçları