Eş Anlamlı Kelimeler, Eş Anlamlı Kelimeler Listesi, A'dan Z'ye Eş Anlamlı Kelimeler

Eş anlamlı kelime; yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Bu kelimelere “anlamdaş” sözcükler de denilebilir; çünkü farklı iki kelime olmalarına rağmen anlamları aynıdır.Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir.
Eş Anlamlı Kelimeler Listesi, Anlamdaş Kelimeler

A
Alfabe-abece
Abide-anıt
Acayip-garip
Acıma-merhamet
Açıkgöz-kurnaz
Ad-isim
Adale-kas
Adet-tane
Adıl-zamir
Adi-bayağı
Aferin-bravo
Affetmek-bağışlamak
Ahenk-uyum
Akıl-us
Aksi-ters
Al –kırmızı
Alaka –ilgi
Alaz-alev
Alelade-sıradan
Allah-Tanrı
Ama-fakat
Ama-kör
Amaç-erek
Amade-hazır
Amale-işçi
Amel-iş
Ana-anne
Anı-hatıra
Anıt-abide
Aniden-birden
Aniden-ansızın
Anlam-mana
Anlatım-ifade
Ant-yemin
Apse-iltihap
Araç-vasıta
Arıza-bozukluk
Armağan-hediye
Arka-geri
Art-arka
Arzu-istek
Asır-yüzyıl
Asil-soylu
Aş-yemek
Aşırmak-çalmak
Ata-cet
Atak-girişken
Atamak-tayin etmek
Atölye-işlik
Avare-serseri(aylak)
Ayakyolu-hela(WC)
Aylak-serseri
Ayraç-parantez
Ayrıcalık-imtiyaz
Aza-üye
Acemi-toy
Adalet-hak
Aka-büyük
Aleni-açık
Ara-fasıla
Ayakkabı-pabuç

B
Bağışlamak –affetmek
Bağnaz-yobaz
Bakış-nazar
Barış-sulh
Basımevi-matbaa
Basit-yalın
Başkaldırı-isyan
Başkan-reis
Başkent-başşehir
Başvuru-müracaat
Batı-garp
Bayağı-adi
Bayındır-mamur
Bayındırlık-imar
Baytar-veteriner
Bazen-kimi
Bedava-parasız
Beden-gövde
Beğeni-zevk
Belde-şehir
Belge-vesika
Bellek-hafıza
Bencil-egoist
Benlik-kişilik
Beraber-birlikte
Bereket-bolluk
Berrak-duru
Besin-gıda
Beyanat-demeç
Beyaz-ak
Beygir-at
Beyhude-boşuna
Biçare-zavallı
Biçim-şekil
Bilakis-tersine
Bilgin-alim
Bilgisiz-cahil
Bilhassa-özellikle
Bilim-ilim
Bilgisiz-cahil
Bilinç-şuur
Bina-yapı
Birden-ani
Birdenbire-aniden
Birey-fert
Biricik-tek
Bitki-nebat
Boylam-meridyen
Bozkır-step
Bucak-nahiye
Buğu-buhar
Buhran-bunalım
Buyruk-emir
Büro-ofis (yazıhane)
Bacı-kız kardeş
Baş-kafa
C
Cahil-bilgisiz
Caka-gösteriş
Camekan-vitrin
Canlı-diri
Cazibe-çekim
Cehalet-bilgisizlik
Celse-oturum
Cenk-savaş
Reklamlar

Cenup-güney
Cerahat-irin
Cerrah-operatör
Cesur-yürekli
Cet-ata
Cevap-yanıt
Ceviz-koz
Cılız-sıska
Ciddi-ağırbaşlı
Cihaz-aygıt
Cihet-yön
Cilt-ten
Cimri-pinti
Cimri-hasis
Cin-tür
Civar-yöre
Cömert-eli açık
Cümle-tümce
Cılız-sıska
Ciddi-ağırbaşlı
Cihaz-aygıt
Cihet-yön
Cilt-ten
Cimri-pinti
Cimri-hasis
Cins-tür
Civar-yöre
Cömert-eli açık
Cümle-tümce

Ç
Çabuk-acele
Çağ-devir
Çağdaş-modern-uygar
Çağrı-davet
Çayır-davet
Çehre-yüz
Çeşit-tür
Çeviri-tercüme
Çığlık-feryat
Çılgın-deli
Çizelge-cetvel
Çoğunluk-ekseriyet
Çok-fazla
Çamur-balçık
Çare-deva

D
Dahil-iç
Daimi-sürekli
Darbe-vuruş
Dargın-küs
Darılmak-küsmek
Davet-çağrı
Defa-kez
Değer-kıymet
Değerli-kıymetli
Değnek-sopa
Deli-çılgın
Delil-kanıt
Deneme-tecrübe
Denetim-kontrol
Deney-tecrübe
Deprem-zerzele
Dergi-mecmua
Derhal-hemen
Deri-ten
Derslik-sınıf
Devamlı-sürekli
Devinim-hareket
Devir-çağ
Devir-tur
Devre-dönem
Dışalım-ithalat
Dışsatım-ihracat
Diğer-başka
Dil-lisan
Dilbilgisi-gramer
Diri-canlı
Dize-mısra
Doğa-tabiat
Doğal-tabii
Doğu-şark
Doktor-hekim
Donuk-mat
Doruk-zirve
Dönemeç:viraj
Döşek:yatak
Duru:berrak
Durum:vaziyet
Duygu:his
Düş:rüya
Düşünce:fikir
Düzen:seviye
Düzmece:sahte
Düzyazı:nesir
Dilek:istek
Dizi:sıra
Dost:arkadaş


 
E
Ebat: boyut
Ebedi: sonsuz
Ebeveyn Ana-baba
Edat: ilgeç
Efe: zeybek
Egoist:bencil
Ehemmiyet:önem
Ek İlave
Eklem: mafsal
Ekonomi : iktisat
Elbise: giysi
Emir: buyruk
Emniyet: güvenlik
Ender: nadir
Endişe :kaygı
Endüstri:sanayi
Enkaz: yıkıntı
Enlem: paralel
Entari: giysi
Enteresan: ilginç
Erek: amaç
Esas: temel
Eser: yapıt
Esir: tutsak
Etki: tesir
Etraf: çevre
Evvel: önce
Eylem: fiil
Eylemsi: fiilimsi
Ev: konut
Edebiyat: yazın
Eda: verme

F
Faaliyet: etkinlik
Fakat: ama-lakin
Fakir: yoksul-fukara
Faktör-unsur
Fare-sıçan
Fark-ayrım
Fasıla-ara
Fayda-yarar
Fazla-çok
Fena-kötü
Fert-birey
Feza-uzay
Fiil- eylem
Fikir-düşünce
File-ağ
Füze-roket
Felç-nüzul
Fer-ışık
Faiz-nema

G
Garip-acayip
Garp-batı
Gaye-amaç
Gayret-çaba
Gebe-hamile
Gelecek-istikbal-ati
Gelenek-anane
Gene-yine
Genel-umumi
Geri-art
Gıda-besin
Giysi-elbise
Giz-sır
Gizli-saklı
Görev-vazife
Gövde-beden
Gramer-dilbilgisi
Güç-kuvvet-zor
Güçlü-kuvvetli
Güldürü-komedi
Gülünç-komik
Güney-cenup
Güven-itimat
Güz-sonbahar
Gözlem-rasat
Gökyüzü-sema
Gezmek-dolaşmak

H
Hal-durum
Halbuki-oysa
Ham-olmamış
Hane-ev
Hareket-devinim
Hariç-dış
Harp-savaş
Hasis-cimri-pinti
Hasret-özlem
Hassas-duygulu
Hatıra-anı
Hayal-düş
Hayat-yaşam
Haysiyet-onur
Hediye-armağan
Hekim-doktor
Hela-tuvalet-wc
Hemen-derhal
Hiddet-öfke
Hikaye-öykü
Hisse-pay
Hudut-sınır
Hususi-özel
Hür-özgür
Hısım-akraba
Hasım-düşman
Hareket-devinim
Hadise-olay

I
Ilıca-kaplıca
Irak-uzak
Irgat-rençber
Irk-soy
Ira- karakter
Irmak-nehir
 

 

İ


İcat-buluş
İç-dahil
İçten-samimi
İdare-yönetim
İhracat-dışsatım
İhtiyar-yaşlı
İhtiyaç-gereksinim
İkaz-uyarı
İktisat-ekonomi
İlave-ek
İlgeç-edat
İlgi-alaka
İlginç-enteresan
İlim-bilim
İmar-bayındır
İmkan-olanak
İsim-ad
İskemle-sandalye
İthalat-dışalım
İtibar-saygınlık
İtimat-güven
İtina-özen
İzah-açıklama
İdadi-lise
İlan-duyuru
İlişki-münasebet-temas
İmtihan-sınav
 


J
Jeoloji-yer bilimi
 


K
Kabiliyet-yetenek
Kabus-karabasan
Kafa-baş
Kafi-yeter
Kafiye-uyak
Kalite-nitelik
Kalp-yürek
Kamu-halk
Kanıt-delil
Kapital-anamal-sermaye
Kanun-yasa
Kara-siyah
Karşın-rağmen
Karşıt-zıt
Kas-adale
Katı-sert
Kati-kesin
Kayıp-yitik
Keder-acı
Kelime –sözcük
Kenar-kıyı
Kent-şehir
Kere-defa-kez
Kesin- kati
Kırmızı-al
Kıyı-sahil
Kir-pislik
Kirli-pis
Kişi-şahıs
Kocaman-iri
Komedi-güldürü
Komik-gülünç
Kontrol-denetim
Konuk-misafir
Konut-ev
Koşul-şart
Kural-kaide
Kuruluş-müessese-kurum
Kuşku-şüphe
Kutsal-mukaddes
Kuvvet-güç
Kuzey-şimal
Küme-grup
Küs-dargın
Kılavuz-rehber
Kolay-basit

 

L
Laf-söz
Lahza-an
Lider-önder
Lisan-dil
Lüzumlu-gerekli
Lüzumsuz-gereksiz
Lal-dilsiz
Lama-deve
Lafazan-geveze

 

M
Mabet-tapınak
Macera-serüven
Mafsal-eklem
Mağlup-yenik
Mahalli-yerel
Mahcup-utangaç
Mahluk- yaratık
Mahpushane-hapishane
Mahsul-ürün
Mana-anlam
Manzara-görünüm
Matbaa-basımevi
Matem-yas
Mebus-milletvekili
Mecbur-zorunlu
Mecmua-dergi
Medeni-uygar
Medeniyet-uygarlık
Mektep-okul
Melodi-ezgi
Menfaat-çıkar
Menfi-olumsuz
Menkul-taşınır
Meridyen-boylam
Mesafe-ara
Mesela-örneğin
Mesele-sorun
Mesken-konuk
 

N
Nadir-ender
Nakil-atama-taşıma
Nasihat-öğüt
Nebat-bitki
Neden-sebep
Nefes-soluk
Nehir-ırmak
Nem-rutubet
Nesil-kuşak
Nesir-düzyazı
Neşe-sevinç
Netice-sonuç
Nispet-oran
Nitelik-kalite
Noksan-eksik
Numune-örnek
Nutuk-söylev
Nakit-para-akça
Nakliyeci-taşımacı
Namzet-aday

O
Okul-mektep
Olanak-imkan
Olası-mümkün
Olay-vaka
Olumlu-müspet
Olumsuz-menfi
Onarım-tamir
Onay-tasdik
Onur-şeref
Oran-nispet
Otlak-mera
Oy-rey
Ozan-şair

Ö
Öbek-grup
Öbür-diğer
Ödenti-aidat
Ödlek-korkak
Ödül-mükafat
Ödün-taviz
Öfke-hiddet
Öğe-unsur
Öğrenci-talebe
Öğrenim-tahsil
Öğüt-nasihat
Ömür-hayat-yaşam
Önce-evvel
Önder-lider
Önemli-mühim
Öneri-teklif
Önlem-tedbir
Örgüt-teşkilat
Örneğin-mesele
Örnek-misal
Öteki-diğeri
Ötürü-dolayı
Öykü-hikaye
Özel-hususi
Özen-itina
Özgün-orijinal
Özgür-hür
Özlem-hasret

P
Pabuç-ayakkabı
Pasif-edilgen
Pinti-cimri
Pis-kirli
Politika-siyaset
Rağmen-karşın
Rastlantı-tesadüf
Rey-oy
Rutubet-nem
Rüya-düş
Rüzgar-yel
Problem-sorun
Rüştiye-ortaokul

 

S
Sade-yalın
Sağlık-sıhhat
Saha-alan
Sahil-kıyı-yalı
Saldırı-hücum
Samimi-içten
Sanayi-endüstri
Sandalye-iskemle
Savaş-harp
Saz-çalgı
Sebep-neden
Sene-yıl
Sermaye-kapital
Serüven-macera
Sıçan-fare
Sıhhat-sağlık
Sır-giz
Sima-yüz
Siyah-kara
Siyaset-politika
Son-nihayet
Sonuç-netice
Sorun mesele
Soylu-asil
Sömestri-yarıyıl
Söylev-nutuk
Sözcük-kelime
Sulh-barış
Suni-yapay
Surat-yüz
Sürat-hız
Sürekli-devamlı
Sevinç-mutluluk
Sınıf-derslik
Sonbahar-güz
Sorumluluk-mesuliyet
Sözlük-lügat
Sınav-imtihan

Ş
Şafak-tan
Şahıs-kişi
Şahit-tanık
Şair-ozan
Şans-talih
Şark-doğu
Şart-koşul
Şayet-eğer
Şef-lider-önder
Şehir-kent

Şekil-biçim
Şen-neşeli
Şeref-onur
Şöhret-ün
Şuur-bilinç
Şüphe-kuşku
Şaka-latife

 

T
Tabiat-doğa
Tabii-doğal
Tabip-hekim-doktor
Talebe-öğrenci
Talih-şans
Tamir-onarım
Tane-adet
Tanık-şahit
Tanım-tarif
Tapınak-mabet
Taraf-yan
Tarım-ziraat
Tarif-tanım
Tasdik-onay
Tebrik-kutlama
Tecrübe-deney
Tedbir-önlem
Teklif-öneri
Tekrar-yine
Temel-esas
Tercüme-çeviri
Tertip-düzen
Tesadüf-rastlantı
Tesir-etki
Toplum- cemiyet
Tören –merasim
Tuhaf-garip
Tutsak-esir
Tuvalet-hela-wc
Tüm-bütün
Tümör-ur
Tümce-cümle
Tren-şimendifer-katar
Tartışma-münakaşa

U
Uçurum-yar
Ufak-küçük
Uğraş-iş
Ulu-yüce
Ulus-millet
Umumi-genel
Umut-ümit
Unsur-öğe
Us-akıl
Uyarı-ikaz
Uygar-medeni
Uyum-ahenk
Uzak-ırak
Uzay-feza
Uçak-tayyare
Usta-ehil

Ü
Ümit-umut
Ünlü-meşhur
Ürün-mahsul
Üye-aza
Ülke-diyar-memleket
Ülkü-ideal
Üleş-pay
Ürem-faiz

V
Vaka-olay
Vakit-zaman
Varlıklı-zengin
Vasıta-araç
Vatan-yurt
Vazife-görev
Vaziyet-durum
Vesika-belge
Viraj-dönemeç
Vücut-gövde
Vilayet-il
Veteriner-baytar

Y
Yalın-sade
Yan-taraf
Yanıt-cevap
Yapay-suni
Yapıt-eser
Yar-uçurum
Yaratık-mahluk
Yardımcı-muavin
Yargıç-hakim
Yarıyıl-sömestri
Yas-matem
Yasa-kanun
Yaş-ıslak
Yaşam-hayat-ömür
Yaşlı-ihtiyar
Yazı-ova
Yazım-imla
Yekün-toplam
Yel-rüzgar
Yerel-mahalli
Yetenek-kabiliyet
Yıl-sene
Yine-tekrar
Yitik-kayıp
Yoksul-fakir-fukara
Yöntem-metot
Yurt-vatan
Yüce-ulu
Yürek-kalp
Yüz-surat-sima-çehre
Yüzyıl-asır
Yemek-aş

Z
Zaman-vakit
Zarar-ziyan
Zengin-varlıklı
Zeybek-efe
Zıt-karşıt
Ziraat-tarım
Ziyan-zarar
Zor-güç
Zorunlu-mecburi
Zırnık-metelik
Zehir-agu
Zabit-subay.

 

Zıt anlamlı kelimeler listesini incelemek için tıklayınız... / Gerçek Anlam / Mecaz Anlam / Terim Anlam

Eş Anlamlı Kelimeler Kullanımı / Soyut Anlam / Somut Anlam / Öznel Nedir? / Çok Anlamlılık / Eş Sesli (Sesteş) Kelimeler