Düşüncelerimizi Nasıl Koruyalım Etkinliği?
Bu etkinlikte öğrenciler, “Hayallerimdeki Değişim ve Gelişim” etkinliğinde elde ettikleri birikimleri kullanırlar. Bu amaçla yaşamlarında merak ve hayal ettiklerini, değiştirmeyi, geliştirmeyi, kolaylaştırmayı düşündüklerini ifade ederler. Bunların çözümüne yönelik fikirleri ortaya çıkaran bireysel çalışma yaparlar. Öğrencilerin ortaya çıkardıkları fikirlerini ifade etmelerine imkân sağlanır.

Öğrenciler fikirlerin ortaya çıkmasına neden olan sorunların farkına vararak olası çözüm yollarını araştırır, sınar (“daha başka”, “Bundan başka neler olabilir”, “Böyle olsaydı ne olurdu?”, …vb. sorulara cevap ararlar.) ve belli bir çözüme ulaşırlar. Çözüme yönelik düşüncelerini çizerek anlatırlar. Ortaya çıkardıkları fikirleri ifade ederken başkaları tarafından doğru anlaşılır özellikte çizim yaparlar. Çözümlerini yazarak anlatırlar.

Öğrenciler çözüm önerilerini yasal koruma altına almak amacıyla kurulmuş ulusal kurumu ve yasal koruma altına alma sürecini ifade ederler.

Öğrenciler sorunu çözüme ulaştırmada yaşadıkları süreci (karşılaştıkları güçlükleri, başvuru kaynaklarını, bulguları, önerileri, araştırma sonuçlarını, süreç içinde hissettiği duygularını vb.) ders için düzenledikleri günlüklerine kaydederler. Bireysel çalışmalarda düşünceden çizime kadar olan süreçte tuttukları günlükleri her ders saatinde sınıfla paylaşırlar. Sınıfta yalnızca düşüncelerini açıklarlar. Öğrencilerin düşünceleri yapıcı olarak tartışılır. Bireysel ilerlemeleri ve çalışmaları desteklenir.

Sonuçlandırılan çalışmalar sınıfla paylaşılır, hazırlanan dosya değerlendirilmek üzere öğretmene teslim edilir. Bu etkinlikte öğrencilerin yaratıcılıklarını engellememek amacıyla somut bir örneğe yer verilmemiştir. Ancak etkinlik, odak noktasında yer alan kazanımların tümünü genel olarak kapsamaktadır.

Öğretme - Öğrenme Süreci

Öğrenciler “Hayallerimizdeki Değişim ve Gelişim” etkinliğinde yaptıkları çalışmalarını sınıfa getirirler. Getirdikleri çalışmalara ait çizimleri, yazılı anlatımı verilmeden yakın çevrelerindeki kişilere göstererek çizimlerden ne anladıklarını ifade etmelerini isterler. Kişilerden alınan görüşler listelenerek genellenir. Değerlendirmeler doğrultusunda çizimde anlaşılmayan kısımlar belirlenir. İstekli öğrencilere çizimlerinde anlaşılmayan kısımların başkaları tarafından doğru anlaşılabilmesi için kullanacakları gösterim tekniklerini farklı kaynaklardan araştırmalarına fırsat verilir. İstekli öğrenciler araştırma sonuçlarını dikkate alarak çizimlerinde gerekli değişiklikleri yapar, hangi değişikliklere neden ihtiyaç duyduklarını sınıfla paylaşırlar. İstekli öğrencilerin iki çizim arasında belirgin farklılık bulunan çalışmalarını teknoloji panosunda sergilemesi için fırsat verilir.

Öğrenciler gruplara ayrılır. Gruplara benzer amaçlar için çizilmiş etkinlik ekinde verilen örnek resimler dağıtılır. Her öğrenci dağıtılan kâğıttaki çizimleri inceleyerek anlamaya çalışır. Grupların bu çizimlerden ne anladıklarını yazmaları ve sözlü olarak ifade etmeleri beklenir. Her grup çözümün ne olduğunu sınıfa anlatır. Öğretmen gruplara çizimde anlatılmak istenen çözümü açıklar. Çizimlerin gruplar tarafından doğru anlaşılıp anlaşılmamasının nedenleri tartışılır. Çözüm önerisinin herkes tarafından doğru anlaşılabilmesi için çizimlerde kullanılan gösterim/çizim tekniklerini tartışarak listelenir.

Öğrenciler ortaya koydukları çözüm önerilerini nasıl yasal koruma altına alacaklarını tartışırlar. Öğretmen bu amaçla kurulmuş ulusal kuruluşlar hakkında öğrencilere bilgi verir (Türk Patent Enstitüsü vb.). Yasal koruma için gerekli başvuru süreçleri sınıfça paylaşılır.

Öğrencilere yaşamlarında neleri merak ettikleri, neleri hayal ettikleri, neleri değiştirmeyi, geliştirmeyi, kolaylaştırmayı düşündükleri sorulur. Öğrencilerden cevaplarını bireysel olarak listelemeleri istenir. Her öğrenci listeledikleri ifade edilmiş düşüncelerden birini seçer. Öğrencilere seçtikleri düşüncenin çözüme ulaştırılması beklenilen bir sorun olduğu hissettirilir. Öğrenciler seçtikleri soruna olası çözüm önerileri getirmeye çalışırlar. Çözüm önerilerini başkalarının doğru anlaması için gerekli özellikte çizerek ve yazarak ifade etmeye çalışırlar. Birden fazla çözüm önerisi bulmak isteyen öğrencilere fırsat verilir. Süreç içinde yapılan çalışmalarda öğrencilerin düşünceleri sınırlandırılmaz ve her türlü düşüncenin önemli olduğu hissettirilir. Öğrenciler kaydettikleri gelişmeleri sınıfla paylaşır ve yaşadıkları süreci günlüklerine yazarlar. Öz değerlendirme formlarını doldurarak yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere öğretmenlerine teslim ederler. Öğrencilerin çalışmalarını sergilemeleri için imkân (teknoloji köşeleri/panolar) sağlanır.

Hayallerimdeki Değişim ve Gelişim” etkinliğinde yapılan çalışmalara yönelik oluşturulan arşiv, öğrencilerin kullanımına sunulur. Bu imkânın olmadığı durumlarda benzer amaçlar için çizilmiş resimler kullanılabilir.
Öğrenciler bu etkinlikte yaptıkları çalışmaları her hafta ders saatinde sınıfla paylaşır.

Bu amaçla öğrenciler cesaretlendirilmelidir. Bazı öğrenciler düşüncelerinin eleştirilmesinden rahatsız olabilirler. Bu durumda diğer öğrencilerin arkadaşlarını yapıcı olarak eleştirmelerine izin verilir.

Bazı öğrenciler tasarım günlüklerini haftalık olarak yazmayabilir. Bu durumdaki öğrencilerin günlükleri haftalık kontrol edilmeli ve yapılan çalışmalarla ilgili paylaşımların bu günlükten yararlanılarak sunulması istenmelidir.

Öğrencilerin öz güvenlerini arttırmak amacıyla kılavuz ekinde verilen tasarım ve buluş hikâyeleri sınıfla paylaşılır. Öğretmenler sınıf içindeki genel duruma bakarak kılavuz ekinde verilen zihinsel süreçleri uyaran etkinlikleri kısa süreli olarak planlayarak uygular.

Öğrencilerin çözüm önerilerine yönelik çalışmalarını sunmaları için gerekli ortam hazırlanır.

Her öğrenciden çalışmalarını sergilenmesi istenir. Çalışmanın sergilenmesindeki düzenlemenin nasıl olacağı öğrenciye bırakılır.

Öğrencilerin çalışmaları başlangıçta taslak hâlde olacaktır. Öğrenciler ortaya koydukları çözümü detaylandıracak, açıklayacak ve anlaşılır hâle getirebilecek sorularla yönlendirilir. Öğrencilerin çalışmalarında düşünemedikleri hususlar, sorular yöneltilerek fark ettirilir.

Öğrencilerden arkadaşlarının çalışmalarına yönelik yaptıkları yapıcı eleştirileri ve önerileri dikkate alması istenir.

Öğrencilere yaptıkları çalışmaların yazılı anlatım olmaksızın başkalarına nasıl doğru bir şekilde anlatabilecekleri konusunda destek olunur.

Öğrencilere ihtiyaç duydukları teknik gösterim kuralları öğretilebilir. Bu amaçla yapılacak öğretimde teknik resmin ayrıntılı kurallarına girilmez.

Oluşturulan grupların 5 kişiyi geçmemesine ve oturma düzenini grup içi iletişime izin verecek şekilde düzenlenmesine dikkat edilir.

Öğrencilerin çizim tekniklerini anlamalarını kolaylaştırmak için bu amaçla çizilmiş resimler gösterilebilir. Bu resimlerin endüstriyel imalat amacıyla çizilmiş resim olmamasına dikkat edilir. Resimlerde üç boyutlu görünüm, görünmeyen ayrıtların gösterimi, kesit alma vb. kuralların uygulanışını göstermiş olmasına dikkat edilir.

Yasal koruma altına alma süreci için Türk Patent Enstitüsünün yazılı ve görsel yayınlarından yararlanılabilir. Ayrıca ilgili kuruluşun www.tpe.gov.tr adresinden de gerekli bilgilere ulaşılabilir. Bu bilgiler derlenerek sınıf içinde paylaşılabilir. Ayrıca öğrencilere ortaya çıkardıkları kurgunun yasal koruma altına alınmasına yönelik süreç, sanal olarak yaşatılabilir. Bu amaçla okul içinde sanal patent enstitüsü kurulabilir.

Önce birinci resim çoğaltılarak gruplara dağıtılır. Bu resimde anlatılmak istenilen çözüm sorulur. Cevaplar grup sözcüleri tarafından açıklanır. Çözüm önerisinin herkes tarafından doğru anlaşılabilmesi için çizimlerde kullanılan gösterim/çizim teknikleri tartışılır. Öğrenciler benzer çizimlere yönelik deneme yapmaları konusunda cesaretlendirilir.

Resimlerin üç boyutlu görünüm durumlarının çizimine yönelik teknikler açıklanır. Yazılarak anlatılan özelliklerin çizimle nasıl anlatılabileceği tartışılır. Teknik bilgilere girmeden öğrencilere bu konuda genel bilgiler verilir (görünüş çıkarma, kesit alma, ölçülendirme, perspektif çizme vb.).

Öğretmen farklı çizim tekniklerinin kullanıldığı benzer amaçlar için çizilmiş resimleri de kullanabilir.

Daha sonra 2. resim çoğaltılarak gruplara dağıtılır. Bu resimde anlatılmak istenilen çözüm sorulur. Cevaplar grup sözcüleri tarafından açıklanır. Öğrencilere bu resmin yalnızca çizilerek anlatıldığı fark ettirilir.

Öğrencilere seçtikleri soruna getirdikleri çözüm önerilerini yalnızca çizerek başkalarına nasıl doğru şekilde anlatabilecekleri konusunda bilgi verilir.

Benzer amaçlar için çizilmiş resimler de kullanılabilir. Öğrencilere resimlerde çözülmek istenilen sorun buldurulabilir.

“Düşüncelerimizi Nasıl Koruyalım?” Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Bu etkinliğin değerlendirilmesi aşağıda verilen formlar kullanılarak yapılır.

Bu formlar örnek olarak verilmiştir. Öğretmenler etkinliğin değerlendirilmesi için kendi oluşturdukları formları kullanabilirler.

Öğrenciler etkinlik bitiminde “Öz Değerlendirme Formları”nı doldururlar.

Birden fazla etkinlik yapan öğrenciler etkinliğe ait tasarım günlüklerini, değerlendirme
Formlarını, diğer kanıtlarını ve oluşturdukları kurguyu bir dosyada toplarlar. Ürün dosyasını değerlendirilmek üzere öğretmenlerine teslim ederler.

Öğretmen, öğrencileri etkinlik süresince “Öğrenci Gözlem Formu”nu kullanarak gözlemler. Bu etkinlik sorucunda öğrencilere sınıf içi performans puanı verebilir.

Öğrencinin değerlendirilmek üzere teslim ettiği ürün dosyasını etkinlik ekinde verilen “Dereceli Puanlama Anahtarı” ile değerlendirir ve puana dönüştürür. Puanları program kılavuzunda verilen “Öğretmen Not Çizelgesi”nde yer alan “Kurgu Kuşağı Öğrenci Ürün Dosyası” sütununa işler.

Patent Nedir? Patent Nasıl Alınır? Düşünce Nedir?

Paylaş

Reklamlar

 

Kurgu Kuşağı Projeleri

Kurgu Kuşağı Etkinlik Çalışmaları

Kurgu Kuşağı Özellikleri

Düşünme Zamanı Etkinliği

Kurgu Etkinlik Resimleri

Kurgu Kuşağı Örnekleri

Hayal, Merak, Düşünceler

Kurgu Kuşağı Atölye Çalışma Yönergesi

 Kurgu Kuşağı

 Kurgu Kuşağı Nedir?

 Kurgu Kuşağı Sunusu

 Kurgu Motivasyon Hikayeleri

Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Design, By Karakurt