Teknoloji ve Tasarım  Programı, Teknoloji ve Tasarım Dersi Programının Genel Yapısı

1. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı bireysel beklenti, ilgi ve ihtiyaçlara göre farklı tasarımların ortaya çıkmasını öngörmektedir. Dolayısıyla tasarımları gerçekleştirmek için yapılacak etkinliklerde kullanılacak materyaller bireysel farklılıklara göre çeşitlenecek ve tek tip olmayacaktır.
2. Teknoloji ve tasarım dersinde hazır proje setleri, iş ve işlem yaprakları vb. nitelikte araçlarının kullanılması; tekdüzeliği tetikleyecek, birbirinin kopyası veya benzeri ürünleri ortaya çıkaracaktır. Öğrenciler, düşünmekten, yeni fikirler ortaya atmaktan, farklı bakış açıları geliştirmekten ziyade kendilerine sunulan bilgi ve ürünlerin benzerlerini üretme yoluna gidecekler ve sonuçta farklılık, orijinallik, yaratıcılık yerine çalışmalarda tek düzelik ve kopyacılık hakîm olacaktır.
3. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu incelendiğinde öğrencilerin etkinlikler için gerekli araç ve gereçlere, öğretmenlerin de patent, inovasyon, bilim insanlarının biyografileri, tasarım ve buluş hikâyelerine yönelik yapacakları araştırma sonuçlarını ve etkinliklerini zümre kararıyla öğretim programının akışına uygun olarak kullanabileceklerine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.
4. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programının hedeflenen amaçlara ulaşması için dersteki öğrenci sayısı 25 i geçmemelidir. Öğrenci sayısı 25 ten fazla olan sınıflar 20 yi geçmeyen gruplara ayrılır. Gruplardaki öğrenci sayısı eşit olur. Bir başka ifade ile öğrenci sayısı 25> e kadar olan sınıflar 1; 26 : 40 arası 2, 41 ve üzeri sınıflar 3 gruba ayrılır. Her gruptan bir öğretmen sorumlu olur ve yıl sonuna kadar aynı grupla programı yürüterek öğretimi gerçekleştirir. Gruplardaki kız ve erkek öğrenci sayısı dağılımının eşit olmasına dikkat edilir.
5. Her okul programda belirlenen en az bir mekânı, Teknoloji ve Tasarım İşliği olarak düzenler. İş eğitimi alanlarına yönelik bir veya birden fazla işliği olan okullar, var olan bu mekânları, Teknoloji ve Tasarım İşliği olarak kabul edip kullanmaya devam eder. İşliği olmayan okullar, kendi olanakları çerçevesinde ve ideal duruma yakın en az bir mekânı, Teknoloji ve Tasarım İşliği olarak düzenler. Bu amaçla bilgi teknolojileri sınıfları, çok amaçlı sınıflar, kütüphaneler vb. mekânlar kullanılabilir. Düzenlemede kılavuzda verilen açıklamalar dikkate alınır. İşlik içerisinde yer alan araç ve donanımlar, okul yönetimi tarafından ilgili kurumlardan istek yapılarak veya yerel olanaklar kullanılarak karşılanır.
6. Öğrenciler bireysel olarak yaptıkları etkinliklerini, yaşadıkları süreci, araştırmalarını vb. çalışmalarını tasarım günlüklerine kaydeder. Etkinlik süresinde yaptıkları her türlü işlemleri, sorgulamaları, araştırmaları vb. bilgileri duygu ve düşüncelerini tasarım günlüğüne haftalık olarak yazarlar. Öğrenciler ayrıca etkinlik raporu hazırlamazlar. Tasarım günlüğü içinde etkinliğe yönelik gerekli bilgilere yer verilir.

 

7. Tasarım günlükleri öğrencilerin; öz değerlendirme ve eleştirel düşüncesini ortaya koyar. Karar verme ve gözden geçirme gibi beceriler kazanmalarını sağlar. Dil becerilerini geliştirir. Tasarımlarının gerçekleştirilme sürecini yansıtır, bir sonraki çalışmaları için geri bildirim sağlar. Sınıf ortamında farkına varılamayan olumlu ve olumsuz yönlerinin gözlemlenmesine imkân verir. Bu nedenle öğrencilere günlük yazmanın önemi anlatılmalı, bilinçli bir şekilde günlük tutmaları sağlanmalıdır.
8. Tasarım günlükleri, öğrencilerin öğrendiği temel konulardaki çalışmalarını özetlemek ve kaydetmek amacıyla kullanılırlar. Öğrenciler teknoloji tasarım dersinde; tasarım sürecinde yaptıkları her işlemi, yaşadıklarını, duygu ve düşüncelerini tasarım günlüklerine yazarak ifade ederler. Bireysel çalışmalarda öğrenciler süreçte tuttukları günlükleri ders saatinde sınıfla paylaşırlar. Böylece karşılaştıkları güçlükler veya başarılarının farkına varırlar. Günlük tutmak öğrenciler için yazma becerilerini geliştirmek ya da pratik yapmak için mükemmel bir yoldur. Bazı öğrenciler tasarım günlüklerini haftalık olarak yazabilir. Bu durumdaki öğrencilerin günlükleri haftalık kontrol edilmeli ve yapılan çalışmalarla ilgili paylaşımların bu günlükten yararlanılarak sunulması istenmelidir.
9. Öğretmenin not vereceği hususlar, öğrenciyi değerlendireceği ölçütler tasarım günlüğünde yer almalıdır. Öğrenci günlüğünde bir haftalık çalışma sürecinde ne yaptıysa onları belgelendirecek; sorgulayacak, eleştirecek, tespitte bulunacak, beğenilerini söyleyecek, başka görüşlere başvuracak, resmedecek, fotoğraf ekleyecek kısaca yaşadığı süreci anlatacaktır.
 10. Öğrenciler her etkinlik için tasarım günlüğü düzenlemelidir. Günlük için kılavuz kitapta verilen örnek formlar kullanılabilir veya öğrenci kendi formunu oluşturabilir. Öğrencilerin günlüklerini düzenlemede bir defter tutmaları sonraki öğrenmelerine taban oluşturmada ve kendi gelişimlerini izlemede daha yararlı ve kalıcı olacaktır. Öğrenci tarafından hazırlanan günlükler ürün dosyasıyla birlikte öğretmen tarafından değerlendirilmeye alınacaktır. Bu değerlendirmelerin sonucunda öğrenciler;
Kendi gelişimlerini izleme ve değerlendirebilme fırsatına sahip olacak,
Öğretmeniyle kendi performansına yönelik düşüncelerini paylaşarak iletişimini artıracak,
Kazandıkları bilgi, beceri ve deneyimi yazılı ve sözlü olarak ifade edebilecek,
Karar verme ve problem çözme sürecini kendileri düzenleyerek denetleme becerisi kazanacak,
Sonraki öğrenmelerine yönelik bir taban oluşturacaklardır.
11. Öğrenciler yıl içinde her kuşak için değerlendirilmek üzere bir ürün dosyası hazırlar. Kuşak içinde birden fazla ürün gerçekleştiren öğrenciler en iyi çalışmasını seçerek değerlendirilmek üzere öğretmenine teslim eder.
12. Teknoloji ve tasarım dersi öğretmenleri dersin işlenişinde okulun laboratuar, kütüphane, bilgi teknolojileri sınıfı, görsel ve işitsel araçlar vb. öğretim olanaklarından; yörenin ekonomik, sosyal, tarihî ve kültürel değerlerinden yapılacak planlamalar doğrultusunda yararlanır. Okul dışında düzenlenecek gezi, gözlem ve araştırmaya dayalı etkinlikler, her sınıf düzeyi için zümre öğretmenleri tarafından planlanır. Çevrede teknolojik gelişmelerle ilgili kurum ve kuruluşlardaki temsilcilerin, bu alanda çalışan uzmanların vb. sınıf veya okula davet edilmesi için gerekli planlamalar yapılır.
13. Öğrenciler etkinliklerini, öğretim ortamında oluşturulan teknoloji ve tasarım panosunda sergilerler. İmkânlar dâhilinde her kuşağın sonunda ortaya çıkan çalışmalar sergilenebilir.
14. Öğrencilerin yaptıkları çalışmalar, öğretim yılı sonunda okul yönetimi, alan öğretmenleri ve veliler tarafından organize edilecek bir şenlikle tanıtılır. Bu şenliğe her öğrenci kendi seçeceği bir çalışmasıyla katılır. Okul yönetimi, teknoloji ve tasarım dersi öğretmenleri ve velilerin Teknoloji Şenliği etkinliklerine yardımcı olabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapar. Programı indirmek için tıklayınız..

Paylaş  Reklamlar

 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Formları

Tasarım Günlüğü Yazmanın Önemi

Teknoloji ve Tasarım Uygulamaları Keyfi Olamaz

Teknoloji ve Tasarım Dersinde Başarılı Olmak

Gelişen Beyin Eğitim Öğretimde Yenilikçilik Ödüllerinde…

Teknoloji ve Tasarım Dersime Dokunma!

Nasıl Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Olunur?

Teknoloji ve Tasarım Dersinin Amaçları

İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Tasarım  Yahya KARAKURT