Teknoloji : İnsan hayatının kalitesini artırmak amacıyla yaratıcılık ve zekanın; bilim, sanat, mühendislik, ekonomi ve sosyal çalışmayla oluşturulan bir birleşimidir.
Ürün: Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey. Ortaya çıkarılan, elde edilen, üretilen mal.
Literatür: Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı veya eserlerin bütünü.
Reklâm: 1. Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol. 2. Bu amaç için kullanılan yazı, resim, film vb.
Senaryo: Bir tiyatro, sinema, televizyon veya radyo eserinin sahnelerini ve akışını gösteren yazılı metin.
Düzen: 1.Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. 2. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması. Yerleştirme, tertip.
Sorun: 1.Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem. 2.Sıkıntı veren durum, dert.
İnovasyon : (İng. Innovation) Yenileşime, yenileştirme. Farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır.
Taslak : Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ancak ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz.
Tasarım: 1. Tasarımlamak işi veya tasarımlanan biçim, tasavvur. 2. Tasar çizim, dizayn. 3. Daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bilinçte sonradan ortaya çıkan kopyası.
Analiz: Çözümleme, tahlil. Bir sistemin bütününü küçük parçalara ayırarak inceleme. (sentezin karşıtı)
Sentez: Birleşim. Parçaları bir araya getirerek bir sistemin bütününü oluşturma ve yorumlama. (analizin karşıtı)
Pazarlama: Pazarlamak işi. Bir ürünün, bir malın, bir hizmetin satışını geliştirmek amacıyla tanıtmayı, paketlemeyi, piyasa gereksinimlerini belirlemeyi ve karşılamayı içeren etkinliklerin bütünü.
Süreç : Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi.
Ritim: (Res. Hey. Mim.) Bir kompozisyonda farklı öğelerin sıra ile ve belli aralıklarla birbirlerini izlemesi, uyum. (Müz.) Bir dizede, bir notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uyumu.
Modül: 1.Bir uzay taşıtının yapısı içinde yer alan ve kendi başına hareket edebilen bağımsız bölüm. 2. Parça. 3. mim. Bir yapının çeşitli bölümleri arasında orantıyı sağlamak için kullanılan ölçü birimi. 4. fiz. Herhangi bir mekanik özelliği belirten katsayı. 
Reklamlar

 

Biçim : 1. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal 2.Yakışık alan şekil, uygun şekil. 3. Herhangi bir şeyin benzeri. 4. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
Birim : 1. Bir kümenin her elemanı. 2. Birçokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite. 3. Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça.
Maliyet: Üretimde bir mal elde edilinceye değin harcanan değerlerin toplamı. Bir malın üretilebilmesi için gerekli olan girdilere yapılan ödemelerin toplamı.
İşlev: Bir nesne veya aracın gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon.
Boyut : Bir cismin üç doğrultudan (uzunluk, genişlik ve derinlik) ölçüleri.
Estetik : Güzellik duygusu duygusuna uygun olan. Sanatsal yaratının genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelliğin kuramsal bilimi, güzel duyu.
Desen : Tahta, çini, kumaş, kâğıt vb. yüzeylerin üzerinde varlıkları, nesneleri belirli çizgilerle gösterme, tasvir etme. Görsel bir etki yaratmak amacıyla yapılmış çizgi resimlerin hepsi.
Doku : Bir yüzeyin yapısal durumu.
Ergonomi : Bir eşya veya aracın insan bedenine uygunluğu. Rahat kullanım.
Proje : Bir ürün ya da hizmetin tasarlanıp üretilmesi için çalışanlara yol gösterici bilgilerin tamamına proje denir.
Tasarım : Bir yapının veya teknik ürünün zihinde aldığı biçimdir.
Öneri : Bir problemin çözüm yollarından her birine öneri denir.
Planlama: Araştırma ile elde edilen bilgilerden yararlanarak, tercih edilen öneri doğrultusunda yapılması gereken işlemlerin zaman sırasına göre dizilmesidir.
Yapım Resmi : Projenin uygulanmış son şeklini ve ölçülerini gösteren resmi.
Araç : Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne. El aletleri ve makineler.
Gereç : Belirli bir işi yapmak için kullanılması gereken madde, malzeme, materyal.
Marka : Marka, bir ürünün veya hizmetin diğer ürün ve hizmetlerden ayrılmasını sağlayan sözcük, ad, sembol ve işaretler bütünüdür.
Logo (Logotayp) : Tanıtaç. Bir fikri veya bir kurumu temsil eden görsel simgedir. Yazıyla ya da çizgi, resim ve yazıyla yapılan işaretlerdir.
Amblem: Çizgi ve resimle yapılan işaretlerdir. Ürün ya da hizmet üreten kuruluşlara kimlik kazandıran, sözcük özelliği göstermeyen; soyut ya da nesnel görüntülerle ya da harflerle oluşturulan simgelerdir.
Slogan : Bir düşünceyi kolay hatırlanıp tekrarlanabilir bir biçimde ifade eden kısa, çarpıcı söz.
Afiş : Bir şeyi duyurmak veya tanıtmak için hazırlanan, kalabalığın görebileceği yere asılan, genellikle resimli büyük duvar ilanı.
Pano : Üzerine bildiri, açıklama veya tanıtma kâğıtları tutturmak için hazırlanmış levha.
Ambalaj : İçindeki eşyayı dış etkilerden koruyarak bir arada tutan, dağıtım ve pazarlamayı kolaylaştıran ve içeriği hakkında tüketicilere bilgi veren çeşitli maddelerden üretilmiş sargı, kutu veya kaplar.
Demonte : Parçaları birleştirilmeye hazır. Genellikle kullanıcıların kutu içinde parçaları satın alarak bir montaj basamakları ve şemasıyla satılan eşyalar için kullanılan ifade.
Sahne : Bir oyun veya filmin başlıca bölümlerinden her biri.
Kadraj : Sinema ve fotoğrafçılıkta görüntüyü çerçeve içine alma. Ekranda görülecek aktif görüntü alanı sınırları.

Katkısından dolayı teşekkürler Doğan Karaca öğretmenim...  

Paylaş

 

Teknoloji Nedir?

Tasarım Nedir?

Kurgu Nedir?

Tasarımlar

Tasarlamak

Teknoloji ve Tasarım İlişkisi 

Teknoloji ve Tasarımın Önemi

Yaratıcı Düşünceyi Uyaran Teknikler

Beyin Geliştirmek İçin Öneriler

İlginç Tasarımlar

NanoTeknoloji

Genel Kültür Soruları 

Bilgi Yarışması Soruları

Projeler

İnovasyon

Rehberlik

Nasıl Bilim Adamı Olunur?

İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Tasarım  Yahya KARAKURT