Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Dualar

Nereden Yazdırıldığı: gelisenbeyin.net
Kategori: ..::Her Telden::..
Forum Adı: İslam ve Kur'an
Forum Tanımlaması: İslami Bilgiler
URL: http://www.gelisenbeyin.net/forum/forum_posts.asp?TID=265
Tarih: 05-Temmuz-2020 Saat 18:29
Program Versiyonu: Web Wiz Forums 9.50 - http://www.webwizforums.com


Konu: Dualar
Mesajı Yazan: By_Beyin
Konu: Dualar
Mesaj Tarihi: 14-Ocak-2007 Saat 12:10
Allahümme Bârik
Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ Ybrâhime ve alâ âli Ybrâhim. Ynneke hamîdün mecîd.
Okunduklary yerler:

1- Bütün namazlaryn son oturu?larynda Ettehyyyâtü'den sonra,

2- Ykindi namazynyn sünneti ile yatsynyn ilk sünnetinin birinci oturu?unda Ettehyyyâtü'den sonra.

3- Cenâze namazynda ikinci tekbîrden sonra.
Allahümme Salli ile okunur.
Allahümme Salli
Allahümme Salli ala muhammedin ve ala ali muhammedin kema salleyte ala ibrahiyme ve ala ali ibrahiyme inneke hamiydün mecid.
Âyet-el Kürsî
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te�huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî ye?feu indehû illâ biiznihi. ya�lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi?ey�in min ilmihî illâ bimâ ?âe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hyfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Anlamy:Allah ki O'ndan ba?ka ilah yoktur. Diri ve her ?eyi yönetendir. O'nu ne bir uyuklama, ne de bir uyku tutmaz. Göktekilerin ve yerdekilerin hepsi O'nundur. O'nun Yzni olmadan huzurunda kim ?efaat edebilir? Onlaryn önlerinde ve arkalarynda olany bilir. Onlar O'nun ilminden ancak O'nun diledi?i kadar bir ?ey kavrayabilirler. O'nun tahty gökleri ve yeri kaplamy?tyr. Gökleri ve yeri korumak O'nu yormaz. 0, yüce ve büyüktür.
ERA EYTELLEZY
Era eytelleziy yukezzibubiddiyn fezalikelleziy yedo'ol yetiym Vela yehudu ala daamil miskiyn Fe veylüllil musalliyn Elleziynehüm an salatihim sahun Elleziyne hüm yüraüne ve yemneünel maun.
Ettehyyyâtü
Okundu?u yerler:

Namazlaryn her oturu?unda okunur.

Okunu?u:

Ettehyyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ -Sâlihîn. E?hedü en lâ ibâdillâhisilâhe illallah ve e?hedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh.
FATYHA SURESY
El hamdü lillhirabbi alemiyn.Errahmanirrahim.Maliki yevmiddiyn.Yyyake nabüdü ve iyyake nestein.Yhdinassyradal müstekim Syradalleziyne en'amte aleyhim.?ayril ma?dubi aleyhim veladdaliyn.
FELAK SURESY
Kul euzu birabbil felak min ?erri mahalak ve min ?erri ?asikin iza vegab vemin ?erri hasidin iza hased.
Fil Suresi
* Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahyym
* Elem tera keyfe feale rabbüke bi eshaabil fiyl * Elem yec'al keydehüm fii tadliyl * Ve ersele aley him tayran ebâabiyl
* Termiyhim bi hycâaratim min sicciyl * Fecealehüm Ke asfim me'küülManasy

l.Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? 2.Onlaryn kötü planlaryny bo?a çykarmady my? 3.Onlaryn üstüne ebâbil ku?laryny gönderdi.
4.O ku?lar, onlaryn üzerlerine pi?kin tu?ladan yapylmy? ta?lar atyyordu. 5.Böylece Allah onlary yenilip çi?nenmi? ekine çevirdi.
HÜMEZE SURESY
Veylün likülli hümezetin lümezetin,ellezi ceme'a malen ve addedehu,yahsebü enne malehu ahledeh,kella leyünbezenne filhutameti,ve ma edrake melhutameh,narullahilmukadetülleti tettali'u alel'ef'ideh,inneha aleyhim mu'sadetün,fi amedin mümeddedeh.
Kâfirun Suresi
* Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahyym
* Kul yâa eyyühel kâafiruun * Lâa e'büdü mâa tebüdüün * Velâa entüm aabidüüne mâa a'büd * Velâa ene aabidüm mâa abed-tüm
* Velâa entüm aabidüüne mâa e'büd * Leküm diynüküm veliye diyn


Manasy


l.De ki: Ey kâfirler! 2.Ben sizin tapmakta olduklarynyza tapmam. 3.Siz de benim tapty?yma tapmyyorsunuz. 4.Ben de sizin taptyklarynyza asla tapacak de?ilim.
5.Evet, siz de benim tapty?yma tapyyor de?ilsiniz. 6.Sizin dininiz size, benim dinim de banadyr

Kevser Suresi
* Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahyym
* Ynnâa e'taynâakel kevser * Fesalli li rabbike ven har * Ynne ?âanieke hüvel ebter

Manasy

1. Ku?kusuz biz sana Kevser'i verdik. 2.?imdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. 3.Asyl sonu kesik olan, ?üphesiz sana hynç besleyendir.
Kunut Duâlary
Vitir namazynyn üçüncü rek�atinde Fâtiha ve sûre okunduktan sonra eller yukary kaldyrylyp tekbîr alynyr ve eller tekrar ba?lanynca Kunut dûalary okunur.

Okunu?u:

Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nü�minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü ne?küruke ve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk.

Allahümme iyyâke na�büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes�â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nah?â azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhyk.
Kurey? Suresi
* Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahyym
* Li iylâafi kuray?in * Ylâafihim rihlete? ?itâaaai vessayf * Fel ya'büdüü rabbehâazel beyt
* Ellezii et 'amehüm min cuuyn ve âmene hüm min havf


Manasy

1.Kurey?'e kolayla?tyryldy?y, 2.Evet, ky? ve yaz seyahatleri onlara kolayla?tyryldy?y için, 3.Onlar, ?u evin Rabbine kulluk etsinlerki,
4.Kendilerini açlyktan doyuran ve her çe?it korkudan emin kyldy.

Leyle-i Kadir
Bu gece 4 rekat Kadir Gecesi Namazy kylynyr.


1.rekatta : 1 Fatiha 3 Ynna enzelnâhü

2.rekatta : 1 Fatiha 3 Yhlasy ?erif

3.rekatta : 1 Fatiha 3 Ynna enzelnâhü

4.rekatta : 1 Fatiha 3 Yhlasy ?erif okunur.


Namazdan sonra 1 defa:


Allahü ekber Allahü ekber La ilahe illalahü vallahü ekber Alahü ekber ve lillahil hamd.

100 defa Elem ne?rah leke..

100 defa Ynna enzelnâhü

100 defa Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni, okunup dua yapylyr.


Mümkünse, kandil gecesi olmasy sebebiyle bir de tesbih namazy kylynyr.

Maun Suresi
* Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahyym
* Eraeytellezi yükezzibi biddiyn * Fezâalikellezi yedü'ul yetiym * Velâa yehuddu alâa ta'aamil miskiyn
* Feveylül lil musalliyn * Elleziyne hüm an salâatihim sâahüün * Elleziyne hüm an yüraa üüne * Ve yemneuunel mâauun


Manasy

1.Dini yalanlayany gördün mü? 2.Y?te o, yetimi itip kakar; 3. Yoksulu doyurmaya te?vik etmez;
4.Yazyklar olsun o namaz kylanlara ki, 5.Onlar namazlaryny ciddiye almazlar. 6.Onlar gösteri? yapanlardyr, 7.Ve hayra da mâni olurlar.
Nas Suresi
Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahyym
* Kul euuzü birabbinâas * Melikinnâas * Ylâahinnâas * Min ?erril vesvâasil hannâas
* Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas * Minel cinneti vennâas

Manasy

1.De ki: Sy?ynyrym ben insanlaryn Rabbine, 2.Ynsanlaryn Melikine (mutlak sahip ve hakimine), 3.Ynsanlaryn Ylâhyna. 4.O sinsi vesvesenin ?errinden,
5.O ki insanlaryn gö?üslerine (kötü dü?ünceler) fysyldar. 6.Gerek cinlerden, gerek insanlardan olan bütün vesvesecilerin ?errinden Allah'a sy?ynyrym!

Nasr Suresi
* Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahyym
* Yzâa câaaae nasrullaahi vel fethu * Ve raeytennâase yedhu-lüüne fii diynillahi efvâacâa
* Fesebbih bihamdi rabbike veste?firhü innehüü kâane tevvaâbâa

Manasy

1.Allah'yn yardymy ve zaferi geldi?i, 2.Ve insanlaryn bölük bölük Allah'yn dinine girmekte olduklaryny gördü?ün vakit
3.Rabbine hamdederek O'nu tesbih et ve O'ndan ma?firet dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.
Rabbenâ âtina
Okunduklary yerler:

1- Namazlardaki oturu?larda Allahümme salli ve Allahümme Bârik'ten sonra,

2- Kunut dûasyny bilmeyen, vitir namazynda onun yerine Rabbenâ âtinâ âyetini okuyabilir.

3- Cenâze namazynda üçüncü tekbîrden sonra okunacak duâlary bilmeyen, bunlaryn yerine yine Rabbenâ âtinâ ayetini duâ niyetiyle okuyabilir.Okunu?u:

Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve filâhyreti haseneten ve kynâ azâbennâr.
Salaten Tüncîna
"Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî'il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi's-seyyiât ve terfe'unâ bihâ a'lâ'd-deracât ve tubelli?unâ bihâ aksâ'l-?ayât min cemiîl-hayrâti fî'l-hayâti ve ba'del-memât birahmetike Yâ erhame'r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni'mel vekîl, ni'mel mevlâ ve ni'me'n-nasîr. ?ufraneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr."

"Allahym! Efendimiz Muhammed'e (sav) ve onun ehli beytine salât at. Bu salâvat o derece de?erli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarsyn. Bizim ihtiyaçlarymyzy o salâvat hürmetine yerine getirsin, bizin bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlersin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra dü?ünülebilecek bütün hayyrlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ula?tyrsyn. Ey merhametlilerin merhametlisi bize bunlary merhametinle nasip et. Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin ma?firetini dileriz, dönü? yalnyz sanadyr."
Subhaneke Suresi
Süb haanekellâahümme ve bihamdik. Ve tebâarakesmük ve teâalâa ceddük (ve celle senâaük) velâa ilâahe gayrük.

Namazlarda ayakta iken okunur.

Okundu?u yerler:

1) Her namazyn ilk rek'atinde iftitah tekbirinden sonra,

2) Ykindi namazynyn sünnetinde üçüncü rek'ate kalkynca fatihadan önce,

3) Yatsy namazynyn ilk sünnetinde üçüncü rek'ate kalkynca fatihadan önce,

4) Teravih namazy dört rek'atte bir selâm verilerek kylynyyorsa üçüncü rek'ate kalkyldy?y zaman fatihadan önce.

5) Cenaze namazynda birinci tekbirden sonra.


Anlamy: Allahym! Sen eksik syfatlardan pak ve uzaksyn. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adyn mübarektir. Varly?yn her ?eyden üstündür. Senden ba?ka tanry yoktur.

NOT: Parantez içindeki "Ve celle senâük" cümlesi cenaze namazynda okunur.

Tebbet Suresi
* Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahyym
* Tebbet yedâaa ebiylehebivve tebbe * Mâa a?nâa anhü mâalü-hüü ve mâa keseb * Se yaslâa nâaran zâate leheb
* Vemraetühüü hammâatel hatab * Fii ciydihâa hablüm mim mesed


Manasy

1.Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da. 2.Maly ve kazandyklary ona fayda vermedi. 3.O, alevli bir ate?te yanacak.
4.Odun ta?yyycy olarak karysy da (ate?e girecek). 5.Ve boynunda hurma lifinden bükülmü? bir ip oldu?u halde.

Yemek Duasy
Bismillâhirrahmânirrahîm


Elhamdülillâhi�llezî et�amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn


Külû ve�?rabû ve lâ tüsrifû, Ynnehû lâ yuhibbü�l müsrifîn****Ey bizi nimetleriyle perverde eden SULTANIMIZ!

Bize gösterdi?in numunelerin ve gölgelerin asyllaryny, mebalaryny göster. Ve bizi makarr-y saltanatyna celbet. Bizi bu çöllerde mahfettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et.Burada bize tattyrdy?yn leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve teb'id ile tazib etme. Sana mü?tak ve müte?ekkir ?u muti raiyyetini ba?ybo? byrakyp idam etme.YA RAB! kusurumuzu affet bizi kendine kul kabul et. Emenetini kabzetmek zamanyna kadar bizi emanette emin kyl.Ruhumuzu cesedimize, kalbimizi nefsimize, aklymyzy midemize hakim eyle. Lezzeti ?ükür için isteyen kullaryndan eyle.YA RAB! Resûl-u Ekrem Aleyhissalatü Vesselamyn bereketi hürmetine bize ihsan etti?in maddi ve manevi ryzkymyza bereket ihsan et!.. Amin!...

YHLAS SURESY
Kulhü vellahü ehad Allahüssamed Lem yelid ve yüled ve lem yekün lehü küfüven ehad
YNNA ATAYNA
YNNA ATAYNA
Ynna adayna kelkevser fesalli lirabbike venhar inne ?anieke hüvel ebter.
Ystihare Duasy
Allahümme inni estehiruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudretike ve es'elüke min fedlike'l-azim.Feinneke takdiru vela akdiru ve ta'lemu vela a'lemu ve ente allamul ?uyup.Allahümme in künte ta'lemu enne hazal-emre hayrunli fi dini ve mea?i ve akybeti emri ve acilihi fa'kdürhu li ve yessirhu li sümme barik li fih.Ve in kunte ta'lemu enne hazel-emre ?errun li fi dini ve mea?i ve akibeti emri acili emri ve acilihi fa'srihu anni va's-rifni anhu fakdür liye'l-hayra haysu kane sümme ardini bih.
Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.50 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2007 Web Wiz - http://www.webwizguide.com